סמל המרכז הקהילתי

טל: 02-6214777
levhair@matnasim.org.il
פקס: 02-6234980

טופס רישום ותקנון חוגים – לב העיר שנת הפעילות תשע"ח 2017/2018 -

הנחיות למילוי הטופס:

ה צ ה ר ת ההורים

 1. 1. הנני מאשר השתתפות בני/בתי בחוג.
 2. 2. הנני מצהיר/ה בזאת כי מצב בריאותו/ה  תקין והוא/היא יכול/ה להשתתף בחוג, במידה ולא פרט                                             
 3. 3. הנני מאשר/ת למינהל לפרסם תמונות שלנו באמצעי התקשורת של המינהל: מידעון, חוברת פרסום, אינטרנט (במידה ולא-מחק).
 4. 4. הנני מאשר/ת את תוכן ההסכם על כל פרטיו .

נ ה ל י  ה ר ש מ ה   ו ת ש ל ו ם   ל ח ו ג י ם :

 1. 1. החוגים בשנת תשע"ח יתקיימו בין התאריכים 1.09.17 עד 10.8.18, למעט חוגים שיצוין לגביהם אחרת.
 2. 2. פתיחת חוג מותנית במס' מינימאלי של משתתפים. המינהל רשאי לסגור חוג עפ"י שיקול דעתו בשל מיעוט משתתפים. במקרה של סגירת חוג על ידי החברה מכל סיבה שהיא, יוחזרו למשתתף דמי ההשתתפות היחסיים שנותרו להמשך החוג, עד סוף שנת הפעילות
 3. 3. משתתף בחוג יחשב כרשום רק לאחר שסיים תהליך הרשמה הכולל: הרשמה לחוג באמצעות המחשב וסיום נוהל התשלום.
 4. 4. בתחשיב עלות החוגים נלקחו בחשבון חופשות וחגים החלים בשנת הפעילות, עפ"י רשימת החופשות המפורסמות.
 5. 5. מחירי החוגים כוללים חומרים (אלא אם כן צוין אחרת). בחלק מהחוגים- יש לרכוש ערכה בנפרד.
 6. 6. ניתן לשלם בכרטיסי אשראי (למעט דיינרס)/ צ'קים / הו"ק/ מזומן (עד 10 תשלומים שווים).
 7. 7. שיעור ניסיון – השתתפות בשיעור ראשון בחוג, תחשב כשיעור ניסיון. משתתף שיצטרף להמשך פעילות יחויב במלוא העלות. לא הצטרף – לא יחויב כלל. למעט עסקאות חבילה.
 8. 8. ניתן לפרוש מחוג ע"י הודעה בכתב במייל levhair@matnasim.org.il עד תאריך 23 לכל חודש. הביטול יכנס לתוקף מהחודש שלאחריו.
 9. 9. אין ביטול חוג רטרואקטיבי והחזר כספי בגינו.
 10. 10. משתתף המפסיק את השתתפותו בחוג לפי סעיף 6, יוכל לעבור לפעילות אחרת. במידה ואינו מעוניין לעשות כך, יוחזרו לו הצ'קים הדחויים או יופסקו התשלומים בכרטיס אשראי. למשלמים בצ'קים דחויים (ולא בכרטיס אשראי) תיגבה עמלה עבור הוצאת הצ'קים ממשמרת כפי שיקבע ע"י הבנק עבור כל צ'ק. למשלמים במזומן מראש לכל השנה, יינתן זיכוי בצ'ק של המינהל.
 11. 11.דמי החוג ישולמו גם במקרה של היעדרות, למעט היעדרות מחוג בשל מחלה שנמשכה מעל 6 שבועות. במקרה זה בקשה למזכירות המינהל, בצירוף אישורים רפואיים.
 12. 12. לא ניתן לפרוש מחוג ולקבל החזר כספי, לאחר תאריך 31 במרץ 2018 .
 13. 13. שיעור שיבוטל ע"י המדריך או הנהלת המתנ"ס יוחזר במועד מאוחר יותר. במידה ומסיבה כלשהיא לא יתאפשר החזר החוג , יוחזר למשתתף הסכום היחסי.
 14. 14.ועדת הנחות למשתתף הזכות להפנות בקשה לוועדת הנחות של החברה עד חודש ממועד הרישום ובתנאי שנרשם לפעילות, מילא טופס בקשה להנחה וצרף את כל המסמכים הנדרשים. הדיון בבקשה להנחה בכפוף להגשת המסמכים, יתבצע עם כינוסה של ועדת ההנחות. תימסר הודעה בכתב למבקש על החלטת הועדה.

 

פרטי המשתתף
 • החברה למתנסים
 • אתר הסוכנות היהודית
 • הצהרת נגישות
 • ניוזלטר החודש
  מתנסנט | חוגים